Sopimus- ja toimitusehdot

1. Yleistä

 1. PK Valmissivut tuottaa asiakkailleen asiakkaan tilaaman Valmissivut.fi-palvelukuvauksen mukaisen palvelun näiden toimitusehtojen mukaisesti.
2. Sopimus
 1. PK Valmissivujen ja asiakkaan välinen palvelua koskeva sopimus tulee voimaan, kun asiakas on tehnyt tilauksen PK Valmissivuille.
3. Palvelun kuvaus
 1. Valmissivut.fi-palvelu sisältää: WWW-sivuston luomisen, hallintatyökalun sisällön päivittämiseen, palvelintilan sekä verkkotunnuksen ylläpidon.
 2. Valmissivut.fi-palvelua käytetään vain PK Valmissivujen palvelimella, palvelua ei voi siirtää muulle palvelimelle.
4. Asiakkaan velvollisuudet ja vastuu
 1. Asiakkaan on noudatettava sopimusta ja toimitusehtoja.
 2. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä nimi- ja osoitetietojensa muuttumisesta.
 3. Asiakas vastaa PK Valmissivujen palvelun tuottamista varten käyttämille laitteille tai ohjelmistoille tahallisesti tai tuottamuksellaan aiheuttamistaan vahingoista.
 4. Asiakas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille taikka PK Valmissivujen tai kolmannen osapuolten palvelimille toimittamansa materiaalin ja tietojen sisällöstä.
 5. Asiakas vastaa palvelun kautta esitettyjen tietojen oikeellisuudesta koskien myös palvelun asiakkaalle valmiiksi tuottamaa sisältöä.
 6. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimuksen ja näiden toimitusehtojen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle.
5. PK Valmissivujen oikeudet
 1. PK Valmissivuilla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. PK Valmissivuilla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai Valmissivut.fi-palvelun kotisivuilla.
 2. PK Valmissivuilla on oikeus poistaa asiakkaan toisille käyttäjille tai PK Valmissivujen tai kolmannen osapuolen palvelimille toimittama materiaali, jos viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa tämän materiaalin loukkaavan tekijänoikeuksia, hyvää tapaa (sisältäen mm. markkinointia internetissä koskevat ohjeet) tai lain määräyksiä.
 3. PK Valmissivuilla on oikeus käyttää asiakkaan toteuttumaa sivustoa referenssinä.
 4. PK Valmissivuilla on oikeus tilapäisesti ilman asiakkaan suostumusta sulkea palvelu, jos toimenpide on välttämätön laitteiden ylläpidon vuoksi tai palvelussa ilmenneen vian korjaamiseksi. Tällöin PK Valmissivut toimii siten, että keskeytyksestä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa.
6. Maksut ja laskutus
 1. PK Valmissivut perii palvelusta ja sen käytöstä voimassa olevien hinnastojen mukaiset maksut.
 2. Maksut peritään etukäteen laskutusjakson alussa.
7. Palvelun sulkeminen
 1. PK Valmissivuilla on oikeus sulkea asiakkaan palvelu tai estää sen käyttö, jos:
  1. Asiakas on haettu konkurssiin tai hän on hakenut julkista haastetta velkojilleen taikka viranomainen on todennut hänet maksukyvyttömäksi
  2. Asiakas on erityisestä maksukehoituksesta huolimatta laiminlyönyt erääntyneen palvelumaksusaatavan suorittamisen PK Valmissivuille kahden viikon kuluessa maksukehoituksen lähettämisestä
  3. Viranomainen tai PK Valmissivut on todennut että palvelun käytöllä on häiritty muita käyttäjiä tai Valmissivut.fi-palvelun toimintaa
  4. Asiakas muistutuksesta huolimatta ei täytä sopimusvelvoitteitaan
  5. Asiakas on toistuvasti toimittanut toisille palvelun käyttäjille taikka PK Valmissivujen tai kolmannen palvelimille kohdan 5.2 tarkoitettua materiaalia tai käyttänyt palvelua markkinoinnissa noudatettujen tapaohjeiden vastaisesti
 2. Suljetun palvelun avaamisesta peritään avausmaksu.
8. Sopimuksen päättyminen
 1. Sopimuskauden pituus vastaa palveluun valitun laskutuskauden pituutta, ellei erikseen ole muuta kirjallisesti sovittu. Sopimus jatkuu automaattisesti sopimuskauden päätyttyä uudella samanpituisella sopimuskaudella, ellei sopimusta ole irtisanottu Valmissivut.fi-verkkosivujen kautta viimeistään seitsemää (7) vuorokautta ennen sopimuskauden päättymistä. Mikäli asiakas haluaa päättää sopimuskauden ennenaikaisesti, voi PK Valmissivut harkintansa mukaan sopia päättävänsa sopimuksen ennen sopimuskauden päättymistä. Tällöin ei kuitenkaan palvelun sopimuskaudelta maksettua perusmaksua palauteta.
 2. PK Valmissivuilla on oikeus purkaa sopimus myös jos palvelu on ollut suljettuna maksamattomien saatavien vuoksi kaksi kuukautta eikä asiakas täytä maksuvelvollisuuttaan kirjallisesta maksukehoituksesta huolimatta.
9. Ylivoimainen este
 1. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu vapauttamisperusteista (force majeure).
10. Toimitusehtojen voimassaolo
 1. Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.2.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi.
 2. Uusien toimitusehtojen voimaantulosta tiedotetaan 30 päivää etukäteen.